University of Applied Sciences

Social Studies

Tijdschriften, artikelen, rapporten en boeken, deels full tekst raadpleegbaar

Alle tijdschriften

Overzicht van alle online en gedrukte tijdschriften

In de Boom Digitale Bibliotheek kunnen de gebruikers van de NHL Stenden Bibliotheek publicaties van Boom Juridische uitgevers, Boom Lemma uitgevers en Eleven International Publishing online doorzoeken en lezen

Kennisbank over coachen.

Database van Captise op het gebied van langdurige zorg, thuiszorg, VVT, ouderenzorg, WMO, welzijn en aanverwante domeinen.
In de digitale bibliotheek DigiBib.Zorg vind je landelijke beleidsrapporten, onderzoeken en adviezen, concrete projecten, protocollen en zorgleefplannen

Wetenschappelijke tijdschriften over verschillende onderwerpen, waaronder:

  • Handel en economie
  • Medische wetenschap
  • Recht en politiek

Amerikaanse databank met bibliografische beschrijvingen van tijdschriftartikelen op het gebied van onderwijs

Scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen van studenten, docenten en lectoren van diverse Nederlandse hogescholen

Geeft toegang tot de nationale wetenschappelijke onderzoeksoutput van alle Nederlandse universiteiten, een aantal onderzoeksinstituten, de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Bevat publicaties, onderzoeksresultaten, proefschriften en publicatielijsten van vooraanstaande onderzoekers.

Let op: NARCIS.nl gaat per 1 maart 2023 offline. Zie het nieuwsbericht voor eventuele alternatieven.

Bevat nieuws en bedrijfsinformatie waaronder lokale, regionale, nationale en internationale kranten met uitgebreide archieven

Bevat beschrijvingen van alle actuele en relevante publicaties voor het primair onderwijs.
De Onderwijsdatabank is een informatiesysteem voor schoolpersoneel, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Het biedt eenvoudig een totaaloverzicht van alle voor het onderwijs relevante publicaties: van boeken en tijdschriftartikelen tot leermiddelen, audiovisuele media en andere educatieve bronnen.

Online toegang tot meer dan 500 wetenschappelijke, peer-reviewed, tijdschriften en artikelen over o.a. onderwijs, kunst & menswetenschappen, psychologie, techniek, zorg, sociale wetenschap en onderzoeksmethoden.

Online toegang tot de Elsevier Science tijdschriftencollectie, die ruim 2400 tijdschrifttitels bevat over o.a. onderwijs, economie, gezondheidszorg, management, communicatie, computerwetenschap en techniek.

Volledige artikelen van de uitgevers Springer en Bohn Stafleu & van Loghum uit publicaties, tijdschriften, boeken, boekseries en naslagwerken over de gezondheidszorg in Nederland

Statista is een portal op het gebied van statistiek. Het bevat data afkomstig van marktonderzoeks- en opiniepeilingsinstellingen, en van werkgeversorganisaties en overheidsinstellingen, in het Engels en Duits. Statista bevat statistieken en onderzoeksresultaten in de vorm van staafdiagrammen en tabellen.

Websites (Nederlandse organisaties uit het beroepsveld)

  • bpsw.nl
   Beroepsvereniging van Professionals in het Sociale Werk
  • kohnstamminstituut
   Onderzoek en kennisverspreiding op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp
  • movisie.nl
   Kennis en aanpak van sociale vraagstukken, met onder andere de inhoudsopgave van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
  • nji.nl
   Nederlands Jeugd Instituut – kennis over jeugd en opvoeding
  • sozio.nl
   Vakblad voor Sociale en Pedagogische Beroepen
  • trimbos
   Het Trimbos-instituut is het onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid.
  • vilans.nl
   Kenniscentrum voor langdurende zorg
  • verwey-jonker instituut
   Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken
  • zorginstituutnederland.nl
   Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen.
   Zodat elke burger toegang houdt tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.